Avís Legal

LEGAL

Planifica és la denominació comercial d’Isidor Torres Mayans., amb NIF 41459817-V, inscrit a Hisenda com a empresari individual.

De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre de Protecció de Dades de Càracter Personal i Garantia de Drets Digitals, les dades facilitades s’incorporaràn en un fitxer automatitzat del que serà responsable Isidor Torres Mayans (Ap. de correus 1115, 07860 Sant Francesc Xavier, Formentera). Aquestes dades seràn de càracter confidencial. 

Amb l’emplenament de les dades, s’autoritza expressament a Planifica a que els utilitzi per ofereixer informacions, actes, serveis i promocions de Planifica i per l’enviament de questionaris que persegueixin la valoració del servei prestat.

Per denegar el consentiment, o per exercir el dret d’accés, rectificació o cancelació de les seves dades, enviï una comunicació a hola@planifica.com